logo

Patronat honorowy


Agata Foks
Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego


Maria Wasiak
Minister Infrastruktury i Rozwoju


Ewa Tomala-Borucka
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

Patronat

 


Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

 
linia zycia

PARTNER STRATEGICZNY

prowerk

Partner Specjalny

Partnerzy

Logo VIAMENS

Współpraca

Klir-logo

Patronat medialny


Kwartalnik Motoryzacyjny Instytutu Transportu Samochodowego
 
 

 

ViaExpert
winieta drogi 10 2011 kontra
Obiekty inynierskie m-w-t kontra

Fotoreportaż z Seminarium

 

 

Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015

ZOBACZ PROGRAM

Podczas Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 przedstawiciel Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zapozna uczestników z planowanymi przez Ministerstwo zmianami w rozporządzeniu w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach, które to zmiany wynikają z niedomagań w zakresie organizacji ruchu na polskich drogach ujawnionych w kontrolach Najwyższej Izby Kontroli. Kierownik Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego IBDiM, koordynujący prace głównego wykonawcy realizującego zlecenie Ministerstwa pod nazwą: „Opracowanie warunków technicznych elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach” oraz instytucji i firm współpracujących z IBDiM w tym zakresie, omówi zaawansowanie prowadzonych prac zmierzających do tzw. koncepcji „dużej” nowelizacji „czerwonej książki” oraz kierunki zmian w tych przepisach. Dyrekcja Departamentu Zarządzania Ruchem GDDKiA wraz z przedstawicielem Oddziału w Opolu przybliży działania zarządcy dróg krajowych w zakresie znaków o zmiennej treści.

Kierownictwo laboratorium IBDiM omówi badania parametrów oznakowania poziomego i pionowego, wymagane parametry, metodykę pomiarów oraz stosowany sprzęt oraz zaprezentuje sposób wykonywania niektórych z nich podczas specjalnego pokazu. GDDKiA zaprezentuje jedno z najnowocześniejszych urządzeń diagnostycznych: mobilny reflektometr.

Najnowsze wydawnictwo Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – „Ochrona pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego” zostanie zaprezentowane przez jego autorów: dr hab. Kazimierza Jamroza wraz z zespołem Politechniki Gdańskiej oraz prof. Stanisława Gacę z Politechniki Krakowskiej. IBDiM zaprezentuje również propozycje wykorzystania możliwości inteligentnego systemu identyfikacji pojazdów (poza, stanowiącym przedmiot prezentacji podczas Forum BARIERY 2015, identyfikowaniem pojazdów do celów ustalenia stanu inteligentnej bariery ochronnej pomysłu IBDiM). Naukowcy z Politechniki Gdańskiej omówią też wpływ reklam widzianych z drogi na zachowania kierowców, a pan dr Jerzy Gruszczyński, projektant komunikacji wizualnej oraz wykładowca kursu Audytorów brd, omówi sprzeczności pomiędzy prawnym a wizualnym znaczeniem znaków drogowych. Nieadekwatność oznakowania do sytuacji, brak konsekwencji przy kreowaniu ciągów znaków, a także nadmiar komunikatów w oznakowaniu i zakłócenia z informacyjnego otoczenia powodują blokowanie możliwości intuicyjnego percypowania oznakowania i nierzadko wymuszają wytężoną koncentrację… co powoduje spadek uwagi, przeoczenia, a w skrajnych przypadkach lekceważenie znaków.Autor sformułuje założenia do wprowadzenia korekt do systemu oznakowania dróg w Polsce, który nie był kompleksowo porządkowany od 1975 roku.
P
rzedstawiciel wiodącej na rynku firmy 3M, dostarczającej materiały odblaskowe do oznakowania dróg zaprezentuje aktualną ofertę dla drogownictwa oraz różnice w aplikacji taśm odblaskowych na nawierzchnie asfaltowe i betonowe.

Podczas Forum dyskusyjnego zamierzamy omówić między innymi: kierunki zmian w przepisach technicznych w kontekście nowelizacji „czerwonej książki”, w zakresie rodzajów linii oznakowania poziomego, zarządzania prędkością, wprowadzenia powierzchni zamalowanych na tarczy skrzyżowań i w zakresie programowania sygnalizacji świetlnej (w tym czasy międzyzielone, liczniki czasu do zakończenia nadawania sygnału zielonego lub czerwonego, automatyczne rejestrowanie przejazdów na czerwonym świetle). Innym ważnym, wartym dyskusji, zagadnieniem jest częstotliwość badania jakości parametrów oznakowania na polskich drogach.

 

Relacja fotograficzna z przygotowań do wydarzenia:

http://media-prof.pl/index.php?view=category&catid=64&option=com_joomgallery&Itemid=10

W dniu 27 stycznia w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkane programowe w ramach przygotowań do wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes planowanych na rok 2015. Podczas spotkania omówiono tematykę wystąpień merytorycznych przygotowywanych przez przedstawicieli resortu do wygłoszenia podczas KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015, które odbędą się w dniach 25-27 lutego.

W spotkaniu udział wzięli Minister Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Beata Leszczyńska, zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad, Agata Foks, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Łukasz Twardowski, zastępca Dyrektora kierujący pracami Departamentu Transportu Drogowego oraz Ewelina Nawara, Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

----------------------------------------

Pani Ewa Tomala-Borucka, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad będzie gościem specjalnym KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015. Pani Dyrektor potwierdziła swój udział w dniu 26 lutego.

--------------------------------------------------------

Minister Zbigniew Rynasiewicz gościem specjalnym KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015


Fot. www.zbigniewrynasiewicz.pl

Minister Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, weźmie udział w KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015, które odbędą się w terminie 25-27 lutego 2015 r. w ramach cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes. Pan Minister będzie obecny w Krakowie 26 lutego w czasie wydarzeń zaplanowanych na drugi dzień KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015: spotkaniu sygnatariuszy i sympatyków inicjatywy Porozumienie na rzecz poprawy wizerunku drogownictwa, uroczystym otwarciu oraz sesjach Forum BARIERY 2015.

-----------------------------------------------------

Poseł Stanisław Żmijan, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury gościem specjalnym KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015


Fot: www.sejm.gov.pl

Poseł Stanisław Żmijan, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, weźmie udział w KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015, które odbędą się w terminie 25-27 lutego 2015 r. w ramach cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes. Pan Poseł będzie obecny w Krakowie 26 lutego w czasie wydarzeń zaplanowanych na drugi dzień KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015: spotkaniu sygnatariuszy i sympatyków inicjatywy Porozumienie na rzecz poprawy wizerunku drogownictwa, uroczystym otwarciu oraz sesjach Forum BARIERY 2015.

-------------------------------------------------

Trwają przygotowania do KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015

8 stycznia 2015 r. odbędzie się spotkanie organizatorów KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015 z panią Ewą Tomalą – Borucką, Generalnym Dyrektorem GDDKiA, panem dr Tomaszem Rudnickim, z-cą dyr. GDDKiA oraz panem Andrzejem Maciejewskim, z-cą dyr. GDDKiA w sprawach programowych KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015 oraz w sprawie działań w ramach „Porozumienia dla poprawy wizerunku drogownictwa”

-------------------------------------------------

W ramach przygotowań programowych do KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015 organizatorzy odbyli spotkanie z panem Jackiem Pasikowskim, właścicielem firmy Prowerk

------------------------------------------

W ramach przygotowań programowych do KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015 organizatorzy odbyli spotkanie z panem Grzegorzem Bagińskim, prezesem firmy Safe Road

-------------------------------------------------------------------

Seminarium odbędzie się bezpośrednio przed III Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2015 (26-27 lutego 2015 r.). I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne "Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych – TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014", które odbyło się w lutym 2014 r. w Krakowie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. Spotkanie, w którym udział wzięło około 120 osób zainspirowało gorącą dyskusję.

II Forum BARIERY 2014 odbyło w lutym 2014 r. w ramach KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2014, które współtworzyło około 300 uczestników. Podczas Forum przedstawiciele GDDKiA zaprezentowali poddany konsultacjom branżowym projekt „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”. W czasie Forum Dyskusyjnego nowe wytyczne zostały poddane szerokiej konsultacji z udziałem wszystkich uczestników. W wyniku obrad sformułowano wniosek o konieczności powołania zespołu roboczego złożonego z ekspertów, przedstawicieli projektantów, producentów barier, wykonawców robót, inspektorów nadzoru oraz autorów projektu wytycznych, celem którego pierwotnym było podjęcie prac nad ostatecznym brzmieniem Wytycznych.

Podczas Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające szerokiej dyskusji aktualnych rozwiązań w zakresie oznakowania poziomego, pionowego oraz sterowania ruchem drogowym, omówieniu uwarunkowań formalnych i założeń lub wyników bieżących badań w tym zakresie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

IX wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes

Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania różnego rodzaju sposobów oznakowania oraz sposobów sterowania ruchem drogowym, kosztów realizacji tych rozwiązań, trwałości, skuteczności ich odbioru przez użytkowników dróg oraz aktualnych trendów rozwojowych w tym zakresie.
Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału

Komitet Organizacyjny